Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny hosty Penzionu Mille. Předmětem těchto obchodních podmínků je vymezení a upřesnění práv a povinností provozovatele penzionu Liběny Marešové, sídlící na Rybářská 280, 381 01 Český Krumlov, a klientů (hostů). Obchodní podmínky dále specifikují podmínky pro rezervaci ubytování, podmínky zrušení rezervace a storno poplatky, způsoby platby, práva a povinnosti hostů, záruky a odpovědnost provozovatele, a také postup při případných reklamacích a stížnostech. Penzion Mille si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. Každý host je povinen se před rezervací ubytování se seznámit s aktuálními obchodními podmínkami a tímto jejich obsah akceptovat.

Rezervace a závazky hostů

Rezervaci ubytování v Penzionu Mille je možné provést elektronicky prostřednictvím oficiálních webových stránek, telefonicky nebo e-mailem na adrese [email protected]. Po provedení rezervace bude klientovi zasláno potvrzení rezervace s detaily ubytování a platby. Klient je povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí neprodleně kontaktovat provozovatele. Hosté jsou dále povinni v den příjezdu se řídit check-in časy a respektovat pravidla pro ubytování stanovená provozovatelem. Každý host se zavazuje k dodržování domácího řádu penzionu a k tomu, aby jeho chování nebylo na škodu penzionu a ostatním hostům.

Storno podmínky a výše storno poplatků

Storno podmínky jsou předem určené a jsou součástí potvrzení rezervace. V případě zrušení rezervace ze strany klienta mohou být účtovány storno poplatky podle doby, která zbývá do plánovaného pobytu. Storno poplatky jsou procentuálně vypočítány z celkové ceny ubytování a jejich výše a termíny jsou specifikovány v obchodních podmínkách. Klient je o těchto poplatcích a podmínkách informován předem a akceptací rezervace souhlasí s jejich možnou aplikací. V případě, že je rezervace zrušena včas a v souladu s obchodními podmínkami, nebude klientovi účtován žádný storno poplatek. V případě neočekávaných událostí nebo mimořádných situací má provozovatel právo tyto podmínky individuálně přizpůsobit.

Práva a povinnosti provozovatele

Penzion Mille, vedený Liběnou Marešovou, je oprávněn požadovat po hostech dodržování domácího řádu a mít nárok na náhradu škod způsobených hosty. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s předpis tohoto regionu a ochranou spotřebitele. Provozovatel má právo odmítnout hosta, který výrazně porušil domácí řád nebo způsobil významnou škodu na majetku Penzionu Mille. Provozovatel dále zaručuje, že veškeré informace uváděné o penzionu jsou pravdivé a aktuální, a zároveň se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů svých klientů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Jak postupovat v případě reklamace nebo stížnosti

Veškeré reklamace či stížnosti týkající se poskytovaných služeb penzionu Mille je nutné předkládat bez zbytečného odkladu, aby mohl provozovatel bez zbytečných průtahů situaci řešit. Reklamace mohou být podávány písemně na uvedenou adresu penzionu nebo elektronicky na e-mailovou adresu [email protected]. Provozovatel se zavazuje reklamace vyřizovat včas a v souladu s obecnými pravidly a zásadami dobrého obchodního jednání. Klient má právo na náhradu škody v případech, kdy je prokázáno, že poškození nebo nedostatky vznikly v důsledku přímých chyb provozovatele. Jakýkoli spor vznikající z obchodních vztahů se řeší přednostně mimosoudní cestou, a pokud to není možné, pak před příslušným soudem v Českém Krumlově.

Kontaktní informace provozovatele:

Liběna Marešová
Rybářská 280
381 01 Český Krumlov
Česká Republika
Email: [email protected]

Post-Comment