Ochrana osobních údajů v Penzionu Mille

V Penzionu Mille si vážíme důvěry našich hostů a návštěvníků naší webové stránky a jsme si plně vědomi důležitosti ochrany osobních údajů. Tato část je věnována podrobnému popisu zásad, kterými se řídíme při zpracování a ochraně osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zavazujeme se chránit osobní informace našich klientů a za všech okolností dbát na jejich bezpečnost. Veškerý sběr a zpracování osobních údajů je prováděno transparentně a jen za účelem, který byl předem definován a komunikován s našimi klienty.

Seznam osobních údajů

V rámci poskytování ubytovacích a dalších souvisejících služeb může Penzion Mille shromažďovat různé druhy osobních informací. Tyto informace mohou zahrnovat jméno a příjmení, kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo), informace o používání našich služeb a preferencích, jakož i další údaje nezbytné pro plnění našich závazků vůči klientům nebo vyplývající z právních požadavků.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje shromážděné Penzionem Mille jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování ubytovacích služeb, komunikace s klienty, plnění právních a daňových povinností, jakož i k vylepšení kvality poskytovaných služeb a personalizaci nabídky. Zpracování údajů probíhá na základě souhlasu poskytnutého klientem, na základě zákonné povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu provozovatele ubytování.

Vaše práva

Každý klient má právo na přístup k jím poskytnutým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv mohou klienti kontaktovat majitelku penzionu, paní Liběnu Marešovou, na adrese Rybářská 280, 381 01 Český Krumlov, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Bezpečnostní opatření

Při zpracování osobních údajů přistupujeme s maximální pečlivostí a dbáme na to, aby byly informace chráněny před neautorizovaným přístupem, ztrátou, zničením či jiným poškozením. Využíváme vhodných technických a organizačních opatření, včetně šifrování dat, pravidelných aktualizací a vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.

Post-Comment